ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

у громадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ»

1. Загальні положення

1.1. Індивідуальні члени Громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ» (далі-Федерація) сплачують членські внески.

1.2. Членські внески є одним із джерел формування майна Федерації. Членські внески є благодійною допомогою та надаються Федерації виключно для реалізації її статутної мети та завдань, реалізації проектів та програм, розвитку матеріально-технічної бази та утримання Статутних органів Федерації.

1.3. Види членських внесків: вступні внески, щорічні членські внески, цільові внески.

1.4. Вступний внесок – грошове перерахування, що сплачується  членом Федерації одноразово при прийнятті в члени Федерації в порядку та розмірах, визначених відповідно до цього Положення.

1.5. Щорічний  членський внесок – грошове перерахування, що сплачується  членом Федерації щорічно з наступного від року вступу в порядку та розмірах, визначених відповідно до цього Положення.

1.6. Цільовий внесок – грошове перерахування, що сплачується членами Федерації добровільно, у випадку необхідності за цільовим призначенням для фінансування конкретних програм:

1.6.1. Стартові  внески - за  участь  у  змаганнях  сплачуються  до  їх  початку,  не пізніше часу проходження мандатних комісій;

1.6.2.  Організаційні  внески - що сплачується  всіма  членами  делегації  для  виїзду на змагання або літні чи зимові збори не пізніше, ніж за 30 днів до початку відповідного заходу.

1.6.3.  Атестаційні внески - за  складання  іспиту  (кю-тест)» сплачується безпосередньо перед початком іспиту.

1.6.4. Курсові внескиза проходження учбово-тренувальних занять сплачується щомісяця.

1.6.5. Залікові внескиза проходження навчального семінару, сплачуються  до  їх  початку.

1.7. Щорічні членські внески є обов’язковою умовою членства в Федерації.

2. Розмір внесків

2.1. Розмір всіх внесків затверджується рішенням Правління  вигляді добровільних цільових внесків.

2.3. Розмір цільового внеску для фінансування цільових програм визначається та затверджується Рішеням Правління Федерації на підставі пропозиції  Голови Правління в залежності від визначених (підтверджених кошторисом витрат) обсягів фінансування конкретних програм і ступені зацікавленості конкретних членів Федерації щодо реалізації цих програм.

2.4.  Цільовий внесок у грошовій формі перераховується безпосередньо на розрахунковий рахунок Федерації.

2.5.  Від  сплати  внесків звільняються  неповнолітні  діти-сироти  (до  досягнення 18 років).

3. Порядок сплати внесків

3.1. Члени Федерації сплачують членські внески шляхом перерахування коштів у національній валюті України на розрахунковий рахунок за такими платіжними реквізитами:

Отримувач : Громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ». Внески сплачуються у національній валюті України на рахунок Громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ» Код ЄДРПОУ 38827421 р/р 26007052615784 в банку «АТКБ Приват Банк» МФО 320649

Призначення платежу: вступний, щорічний, цільовий внесок за 2022 рік від П.І.Б. без ПДВ.

3.2. При вступі до Федерації сплачується  вступний членський внесок. Наступні щорічні членські внески сплачуються до 01 березня  поточного року.

3.3. Для підтвердження сплати членського внеску члени Федерації надсилають копію платіжного доручення на перерахування внеску з відміткою установи банку або копії квитанції.

3.4. Членський внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на  розрахунковий рахунок Федерації.

3.5. Облік сплати членських внесків здійснюють уповноважені на це особи Федерації (далі по тексту – відповідальний за облік внесків).

Відповідальний за облік внесків робить відмітку про сплату членського внеску в Журналі обліку сплати членських внесків.

Відповідальний за облік внесків перевіряє факт надходження коштів на розрахунковий рахунок Федерації і у разі виявлення будь-яких невідповідностей невідкладно виясняє причини та вживає термінові заходи для їх усунення.

Форма Журналу обліку сплати членських внесків розробляється та затверджується Правлінням Федерації, як додаток 2, форма 1 до даного Положення.

3.6. Член Федерації, який не сплачує членські внескі більше ніж 6 місяців чи не виконує протягом цього терміну взятих перед Федерацією зобов’язань, які прирівнюються до внесків, виключається з членів Федерації.

3.7. Члени Федерації можуть здійснювати додаткові платежі на її користь у вигляді добровільних внесків.

3.8. У разі добровільного виходу чи виключення з членів Федерації членські внески не підлягають поверненню та залишаються у розпорядженні Федерації.

3.9. Журнали обліку сплати членських внесків зберігаються Правлінням Федерації.

4. Порядок затвердження, оприлюднення, внесення змін та доповнень до цього Положення

4.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Правлінням Федерації в порядку, передбаченому Статутом  Федерації.

4.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за Рішенням Правління Федерації, шляхом викладення даного Положення в новій редакції та оформлення додатків до даного Положення, які є його невід’ємною частиною.

 

4.3. Усі питання, не врегульовані Статутом Федерації, цим Положенням і внутрішніми документами Федерації, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

ДОДАТОК 1

до Положення про членські внески Громадської організації

«ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ»

Рішення від 15.09.2021 року

Встановити на 2021 рік наступний розмір внесків для членів Громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ»:

Категории членства

Вступний внесок

Щорічний  членський внесок

Сума
(грн)

Дата

Сума
(грн)

Дата

Індивідуальні члени Федерації

2000,00

протягом    15 днів

500,00

до

01.03

Для студентів малолітніх та неповнолітніх спортсменів

Цільовий внесок

Програма розвитку:

Стартові  внески

Залікові внески

Організаційні внески

Атестаційні внески

Курсові внески

Згідно Положень про змагання

Згідно Положення про залікові семінари

За рішенням Правління

Згідно Положенню про атестацію

Згідно Положення про курс навчально-тренувальної програми

2. Від  сплати  внесків звільняються:  діти-сироти (єдиний квиток*); діти-інваліди (посвідчення, в якому зазначено категорію «дитина з інвалідністю»*).

3. Пільгова умова: дітей з багатодітних сімей (посвідчення дитини з багатодітної сім'ї*).

Голова Правління

ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ»     А.Г. Величко