“ЗАРЕЄСТРОВАНО”

Оболонським районним

управлінням юстиції у  місті Києві

Наказ №76/01-02-01

Від «10»липня 2013 р.

Свідоцтво №1404831

Начальник  управління

Жданов М.Г.

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Установчими зборами

Засновників Всеукраїнської громадської організації

« ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО

СЬОТОКАН КАРАТЕ УКРАЇНИ»

Протокол № 1

від 28 червня 2013 року

СТАТУТ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ УКРАЇНИ»

Київ - 2013р.

 

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнська громадська організація «ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ УКРАЇНИ» (надалі за текстом – «Федерація») є всеукраїнською громадською організацією фізкультурно-спортивного спрямування, що об'єднує громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які прагнуть сприяти розвитку спорту в Україні та реалізації ними своїх прав, захисту спільних законних інтересів, здійснення мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Федерація поширює свою діяльність на територію України.

1.3. Федерація створена на засадах законності, добровільності, гуманності, гласності, самоврядування та рівноправності її членів.

1.4. Федерація є неприбутковою і не має на меті отримання прибутку, будує свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України "Про громадські об’єднання", діючого законодавства України та цього Статуту.

1.5. Федерація взаємодіє з іншими громадськими організаціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, спілками громадських об’єднань, підприємствами та установами як на Україні, так і за її межами.

2. Найменування та юридична адреса Федерації

2.1. Повне найменування Федерації українською мовою: ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ УКРАЇНИ »

2.2. Скорочене найменування Федерації українською мовою: ВГО «ФЯСКУ».

2.3. Повна назва українською мовою: «ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ УКРАЇНИ».

2.4. Скорочена назва українською мовою: «ФЯСКУ».

2.5. Місцезнаходження Федерації: 04071, м. Київ, вул. Вишгородська, 4.

3. Юридичний статус Федерації

3.1. Федерація є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку, фірмові бланки зі своїм найменуванням, які затверджуються Правлінням та інші необхідні реквізити.

3.2. Федерація може виступати учасником цивільно-правових відносин, самостійно набувати майнових і немайнових прав, нести обов’язки, представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в суді, Господарському суді, Третейському суді, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, спілках громадських об’єднань, підприємствах та установах незалежно від форм власності та підпорядкування.

3.3. Федерація є власником майна, переданого йому у встановленому законом порядку його Членами, а також одержаного на законних підставах від інших осіб.

3.4. Федерація має право засновувати та бути учасником інших об’єднань юридичних осіб, за умови якщо вони не є господарськими.

3.5. Федерація є неприбутковою організацією, що не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності.

3.6. Федерація має право у встановленому законодавством порядку одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для досягнення своєї мети та виконання завдань, зазначених в цьому Статуті.

4. Мета діяльності та завдання Федерації

4.1. Основною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку японського сьотокан карате та захист законних соціальних, економічних, творчих та спортивних інтересів своїх членів.

4.2. Федерація ставить перед собою завдання:

сприяти розвитку олімпійського руху в Україні;

сприяти в організації та проведенні спортивних заходів та змагань;

сприяння розвитку японського сьотокан карате в Україні як ефективного засобу всебічного та гармонійного розвитку особи;

сприяння підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному і гармонійному розвитку особистості, зміцненню здоров'я громадян, формування здорового способу життя;

сприяти розробці та втіленню в життя програм розвитку японського сьотокан карате в Україні, вдосконаленню програм розвитку японського сьотокан карате в Україні;

пропаганда та популяризація японського сьотокан карате в Україні серед широких верств населення в тому числі через засоби масової інформації;

координація діяльності членів Федерації щодо проведення та участі в спортивних заходах та змаганнях;

участь членів Федерації в місцевих, всеукраїнських та міжнародних заходах та змаганнях з японського сьотокан карате та з інших видів карате;

сприяти організації та проведенні різноманітних міських змагань та заходів із японського сьотокан карате та з інших видів карате, в тому числі за участю іноземних учасників;

сприяти організації та проведенні для членів Федерації навчально-тренувальних зборів з японського сьотокан карате та з інших видів карате;

сприяти організації та проведенні заходів щодо підвищення рівня технічної майстерності членів Федерації;

сприяти організації та проведенні заходів спрямованих на підвищення безпеки, при проведенні змагань чи заходів з японського сьотокан карате та з інших видів карате;

представництво та захист прав та інтересів членів Федерації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських, міжнародних організаціях, спілках об’єднань громадян, а також в інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від підпорядкованості та форм власності;

засновувати підприємства, організації та установи необхідні для виконання статутних цілей;

- сприяння становленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії, взаєморозуміння між членами Федерації;

4.3. Для досягнення статутних цілей і виконання статутних завдань Федерація має право у встановленому законом порядку:

- здійснювати заходи щодо налагодження та зміцнення зв’язків з іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування;

брати участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів з питань статутної діяльності Федерації;

виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;

вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, спілок громадських об’єднань, інших установ та підприємств, незалежно від форм власності та підпорядкування, пропозиції щодо проведення заходів з японського сьотокан карате та з інших видів карате;

сприяти проведенню різноманітних міських та обласних масових заходів та змагань з японського сьотокан карате та з інших видів карате (зборів, злетів, тренувань тощо);

- ідейно, організаційно підтримувати інші громадські об’єднання, надавати допомогу в їх створенні;

- сприяти організації взаємодії та постійних контактів представників громадських організацій, діяльність яких спрямована на розвиток та популяризацію японського сьотокан карате в Україні;

- сприяти організації проведення спільного дозвілля, відпочинку та оздоровлення членів Федерації;

- придбавати за рахунок власних коштів (в тому числі валютних) вітчизняне та імпортне обладнання, а також товари спортивного та іншого призначення, необхідні для досягнення цілей та виконання завдань Федерації, зазначених у цьому Статуті.

4.4. Для реалізації основних цілей та завдань, закріплених у даному Статуті, Федерація користується правами та виконує обов’язки, пов’язані з її діяльністю у відповідності до чинного законодавства.

5. Засновники та члени Федерації. Права і обов’язки

5.1. Засновники є членами Федерації.

5.2. Членами Федерації можуть бути фізичні особи, громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які визнають статутні цілі та завдання Федерації, досягли 18 років, подали заявку на вступ до Федерації, сплатили вступні внески, та погодилися сплачувати членські внески, в кількості та порядку, визначеному Правлінням.

5.3. Членство в Федерації є добровільним та індивідуальним.

5.4. Приймання в члени Федерації здійснюється на підставі особистих заяв фізичних осіб, що бажають стати членами Федерації, Правлінням Федерації на його найближчому засіданні простою більшістю голосів.

5.5. Добровільне перебування у складі Федерації передбачає право вільного виходу з нього, шляхом подання заяви на ім‘я Правління Федерації.

5.6. Члени Федерації мають право вільного виходу з Федерації у будь-який час.

5.7. За рішенням Правління Федерації громадянам України, іноземним громадянам та особам без громадянства, що внесли значний вклад в розвиток японського сьотокан карате, може бути присвоєне звання "Почесний член Федерації". Звання "Почесний член Федерації" вважається присвоєним, якщо за це проголосувало не менше 2/3 від кількості членів Правління Федерації. Почесні члени не мають жодних переваг перед іншими членами Федерації. Почесне членство не порушує принципу рівноправності.

5.8. Члени Федерації не відповідають по зобов’язанням Федерації, так само як і Федерація не відповідає по зобов’язанням своїх членів.

5.9. Члени Федерації мають право:

- користуватися підтримкою Федерації в захисті своїх прав та інтересів, а також, у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, спілками громадських об’єднань, а також іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкованості та форм власності;

- брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Федерацією;

- мають право на організаційну та методичну допомогу та підтримку, що надаються Федерацією;

- за дорученням Федерації бути його повноважним представником в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських організаціях, спілках громадських об’єднань, міжнародних організаціях, а також в інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від підпорядкування та форм власності;

- вільно вийти з членів Федерації у будь-який час;

- бути обраними в Правління Федерації на підставі рішення Загальних зборів членів Федерації.

5.10. Члени Федерації зобов’язані:

активно сприяти розвитку японського сьотокан карате в Україні;

виконувати рішення, прийнятими керівними органами Федерації;

своєчасно сплачувати вступні, членські та інші внески, розмір та порядок сплати яких визначається Правлінням;

дотримуватися положень Статуту Федерації та виконувати рішення статутних органів Федерації, що прийняті у відповідності до їх повноважень;

активно брати участь в діяльності Федерації та сприяти досягненню статутних цілей та виконання статутних завдань Федерації;

особистим прикладом формувати громадську думку про користь систематичних занять фізичною культурою та спортом;

утримуватись від діяльності, що може завдавати шкоду Федерації.

5.11. Член Федерації може бути виключений з нього за рішенням Правління Федерації, якщо він систематично не виконує обов’язків, передбачених цим Статутом, своїми діями перешкоджає досягненню статутних цілей та завдань Федерації, або за інші дії, що негативно позначаються на діяльності Федерації.

5.12. Рішення про виключення члена Федерації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів Правління Федерації.

5.13. При добровільному виході або виключенні зі складу членів Федерації вступні, членські та інші обов’язкові внески, а також інші добровільні пожертвування, зроблені членом Федерації, поверненню не підлягають.

6. Органи управління та контролю Федерації

6.1. Органами управління та контролю є:

Загальні збори членів Федерації (надалі – Загальні збори);

Правління Федерації;

Голова Правління Федерації (надалі – Голова, Голова Правління);

Контрольно-ревізійна комісія.

7. Загальні збори членів Федерації

7.1. Вищим керівним органом Федерації є Загальні збори.

7.2. Проведення Загальних зборів:

7.2.1. Чергові засідання Загальних зборів скликаються Головою Правління не рідше одного разу на рік, на якому заслуховується річний звіт про виконану роботу за попередній період.

7.2.2. Позачергові засідання Загальних зборів скликаються Головою Правління або Контрольно - ревізійною комісією, або за рішенням не менше ніж 2/3 членів Федерації.

7.2.3. Дата, місце, проведення, порядок денний Загальних зборів встановлюються Правлінням Федерації.

7.3. Загальні збори членів Федерації вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше як 50 відсотків членів Федерації.

7.4. Рішення Загальних зборів, якщо інше окремо не передбачено цим Статутом, приймаються простою більшістю голосів від присутніх на Загальних зборах. Кожен член Федерації має один голос.

7.5. До компетенції Загальних зборів відноситься вирішення наступних питань:

обрання голови Правління та дострокове припинення його повноважень;

розробка та внесення пропозицій щодо напрямку діяльності Федерації;

чергове або дострокове обрання членів Правління Федерації та Контрольно - ревізійної комісії;

обрання Голови та секретаря Загальних зборів;

заслуховування звітів про діяльність Правління та Контрольна - ревізійної комісії Федерації;

затвердження та внесення доповнень та змін до Статуту Федерації;

прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Федерації;

прийняття рішення про відчуження майна Федерації;

реалізація права власності на майно та кошти Федерації;

затвердження пріоритетних напрямків діяльності Федерації, перспективних проектів та програм діяльності Федерації, принципів формування та використання майна Федерації;

розгляд та затвердження річного балансу Федерації;

призначення ліквідаційної комісії, визначення порядку її роботи та фінансування, затвердження ліквідаційного балансу;

прийняття рішення про заснування підприємств, організацій, установ та засобів масової інформації для забезпечення діяльності організації та досягнення його статутних цілей та завдань;

7.6. З питань зміни та доповнення до цього Статуту, реорганізації чи ліквідації Федерації, відчуження майна Федерації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Федерації, рішення приймаються Загальними зборами, якщо за них проголосувало не менше 3/4 присутніх на загальних зборах членів Федерації.

8. Правління Федерації

8.1. В період між Загальними Зборами діяльністю Федерації керує Правління.

8.2. Правління обирається Загальними зборами у складі Голови правління та двох членів Правління строком на п’ять років.

8.3. Засідання Правління здійснюються за необхідністю, але не рідше одного разу в дванадцять місяців. Засідання Правління правоздатні якщо на них присутні не менше 2/3 членів Правління. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління.

8.4. До компетенції Правління Федерації належить розгляд питання про відповідність вимогам, та прийняття рішення про прийом членів до Федерації. Розгляд питання про прийняття члена до Федерації здійснюється в строк, не більший ніж 3 (три) місяці.

8.5. До компетенції Правління Федерації належить також розгляд та вирішення наступних питань:

організовує виконання рішень Загальних зборів;

затверджує календар заходів Федерації;

визначає джерела покриття витрат на проведення заходів Федерації;

вирішує питання реалізації програм та проектів Федерації;

затверджує розміри вступних, членських та інших внесків, порядок їх сплати, а також розмір та порядок сплати стартових внесків та інших витрат, пов’язаних з проведенням Федерації спортивних заходів;

приймає рішення про виключення члена Федерації;

розглядає та затверджує проекти розпоряджень, інструкцій та інших внутрішніх актів Федерації, обов’язкових для виконання членами Федерації;

затверджує штатний розпис Федерації.

8.6. Повноваження членів Правління припиняються:

за власною заявою про намір вийти із складу членів Правління;

у випадку смерті або оголошення безвісно зниклим;

за рішенням Загальних Зборів;

у випадку визнання судом недієздатним або обмежено дієздатним.

8.7. Члени Правління виконують свої обов’язки на громадських засадах.

9. Голова правління

9.1. Роботою Правління керує Голова правління, який обирається Загальними зборами з числа Членів Федерації відкритим голосуванням простою більшістю голосів строком на п’ять років.

9.2. У своїй діяльності Голова правління підпорядковується Загальним зборам, а в період між Загальними зборами – Правлінню Федерації. Голова правління 1 раз на рік на черговому засіданні Загальних зборів звітує про свою діяльність перед Загальними зборами членів Федерації.

9.3. Голова правління без доручень діє від імені Федерації, здійснює загальне керівництво її роботою згідно з законодавством України та цим Статутом.

9.4 До компетенції Голови правління відноситься вирішення наступних питань:

- винесення на порядок денний Загальних зборів питання чергового або дострокового обрання членів Правління Федерації;

- затверджує кошториси, включно змагань та інших спортивних заходів;

- управління поточною діяльністю Федерації;

- підписує офіційну документацію;

- представляє Федерацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими, міжнародними організаціями, а також з іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування та форм власності, як в Україні так і за її межами;

- вирішує інші питання поточної діяльності Федерації.

9.5 Голова правління виконує покладені на нього обов’язки на постійній основі або на громадських засадах.

9.6 Голова правління не вправі приймати рішення, віднесені цим Статутом до компетенції Загальних зборів Членів Федерації та Правління Федерації.

10. Контрольно - ревізійна комісія

10.1. Контрольно-ревізійна комісія обирається Загальними зборами Федерації строком на чотири роки, у складі 3 осіб з числа Членів Федерації.

10.2. Контрольно-ревізійна комісія в своїй діяльності підзвітна тільки Загальним зборам членів Федерації.

10.3. Засідання Контрольно-ревізійної комісії здійснюються за необхідністю, але не рідше одного разу в дванадцять місяців. Засідання Контрольно-ревізійної комісії правоздатні якщо на них присутні не менше 2/3 членів комісії. Рішення Контрольно-ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів комісії.

10.4. До компетенції Контрольно-ревізійної комісії відноситься вирішення наступних питань:

контролює діяльність Федерації;

перевіряти річний баланс Федерації та інші фінансово – бухгалтерські документи;

1 раз на рік звітує перед Загальними зборами про свою роботу та про виявленні під час перевірки порушення;

звітує перед Загальними зборами про свою роботу та про виявленні під час перевірки порушення;

надає Загальним зборам висновки про діяльність Федерації;

аналізує виконання кошторису Федерації у тому числі, надходження та облік членських внесків;

перевіряє порядок розгляду листів, заяв та скарг громадян.

10.5. Контрольно-ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Федерації та її членів необхідні матеріали, фінансові та інші документи, а також інші пояснення.

10.6. Контрольно-ревізійна комісія може вимагати скликання позачергового засідання Загальних зборів або Правління Федерації, якщо виникла загроза інтересам Федерації чи її членам або виявлені зловживання з боку посадових осіб Федерації чи її членів.

11. Відокремлені підрозділи Федерації

11.1. Основою Федерація є відокремлені підрозділи, які створюються за територіальним принципом за місцем роботи, навчання чи проживання при наявності не менше 3 чоловік.

11.2. Відокремлені підрозділи в своїй діяльності керуються цим Статутом та Положеннями, прийнятими їхніми вищими керівними органами та затвердженими Правлінням Федерації.

11.3. Відокремлені підрозділи для набуття прав юридичної особи повинні зареєструватися в установленому законом порядку.

11.4. Без прав юридичної особи – відокремлені підрозділи Федерації реєструють свою діяльність шляхом повідомлення про утворення.

12.Майно та кошти Федерації

12.1.Федерація має у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

12.2.Внески членів Федерації можуть здійснюватися у формі грошей, цінних паперів, інших майнових та немайнових прав. Вартість майна, що вноситься, оцінюються за узгодженням між членом Федерації та Загальними зборами Федерації у гривнях. Федерація отримує виключне право на розпорядження та використання майна, що передане їй в якості внеску.

12.3. Члени Федерації можуть добровільно, з метою підтримки діяльності Федерації вносити додатково разові членські внески.

12.4.Федерація може мати у власності або оперативному управлінні споруди, приміщення, житловий фонд, обладнання, інвентар, грошові кошти як в національній так і в іноземній валюті, цінні папери, земельні ділянки, а також інше рухоме та нерухоме майно, що не заборонено чинним законодавством України.

12.5. Власністю Федерації є:

кошти та майно, які надійшли безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

пасивні доходи;

кошти або майно, які надійшли від проведення основної діяльності Федерації;

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надається відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

інші, надходження для неприбуткових організацій не заборонені чинним законодавством України;

12.6. Збитки, завдані Федерації в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і органами державної влади та місцевого самоврядування відшкодовуються у встановленому Законом порядку.

12.7. Федерація здійснює щодо належного йому майна право володіння, користування та розпорядження в повному обсязі.

12.8. Кошти та майно Федерації не можуть бути розподілені між членами Федерації повинні бути використані лише для досягнення статутних цілей та завдань Федерації.

12.9. За своїми зобов’язаннями Федерація несе відповідальність у межах належного йому майна згідно чинного законодавства.

12.10. Федерація не відповідає за зобов’язаннями Засновників, членів Федерації, які, в свою чергу, не відповідають за зобов’язаннями Федерації, якщо інше не передбачено цим Статутом.

12.11. Кошти Федерації використовуються на:

адміністративно-господарські потреби Федерації;

фінансування заходів Федерації, які проводяться відповідно до цілей його діяльності;

оренду та придбання необхідного майна;

оплату праці штатних та тимчасово залучених працівників;

інші сплати, передбачені діючим законодавством та потребами Федерації.

12.12. Федерація має свій рахунок в банку.

12.13. З метою виконання статутних завдань і цілей Федерації може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснуванням підприємств в порядку, встановленому чинним законодавством України.

13.Міжнародні зв’язки Федерації

13.1.Федерація, відповідно до цього Статуту, може підтримувати прямі міжнародні контакти і зв‘язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у міжнародних заходах з японського сьотокан карате та з інших видів карате, в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

14. Припинення діяльності Федерації

14.1.Припинення діяльності Федерації здійснюється шляхом реорганізації або ліквідації.

14.2.Рішення про реорганізацію чи ліквідацію Федерації приймається Загальними зборами, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх членів Федерації.

14.3. Майно та кошти Федерації в разі реорганізації переходять до його правонаступників.

14.4. Ліквідація Федерації здійснюється на підставі рішення Загальних зборів чи рішення суду.

14.5. При ліквідації Федерації кошти та інше майно Федерації не може перерозподілятись між членами Федерації, а повинно бути передане іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховане до доходу бюджету.

14.6. Ліквідація Федерації провадиться призначеною, Загальними зборами, ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.

14.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Федерації, виявляє її дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Федерації, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам Федерації, або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

14.8. Федерація втрачає права юридичної особи та вважається таким, що припинив свою діяльність, з моменту виключення його з державного реєстру.

15.Внесення змін та доповнень до Статуту

15.1.Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Загальними зборами, якщо за них проголосувало не менше 3/4 присутніх членів Федерації.

15.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають повідомленню уповноваженого органу з питань реєстрації згідно чинного законодавства.

16.Облік, звітність та Контрольно-ревізійна робота в Федерації

16.1.Федерація здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде статистичну звітність, зареєстрований в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

16.2.Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.

17.Прикінцеві положення

17.1.Питання, не врегульовані цим Статутом, вирішуються у відповідності з чинним законодавством України.