ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЧЛЕНСТВО

у громадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про членство у громадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ» розроблене на виконання положень Розділу 5 Статуту Федерації.

Положення про членство у громадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ» визначає порядок набуття та припинення членства в Федерації, права та обов’язки членів та порядок їх обліку в Федерації.

Терміни вживаються у Положенні в такому значенні:

Федерація - громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ» ( далі – ВФЯСК)

Відокремлені підрозділи – територіальні, обласні та місцеві підрозділи ВФЯСК.

Положення - Положення про членство у громадській організації ВФЯСК. Це Положення затверджується Правлінням ВФЯСК і може бути  змінене або скасоване лише ним.

Стаття 1. Членство в ВФЯСК

1.1. Засновники є членами ВФЯСК.

1.2. Членство в ВФЯСК є добровільним та може бути індивідуальним.

1.3. Індивідуальними членами ВФЯСК можуть бути фізичні особи, громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, на яких відповідно до чинного законодавства України покладено обов’язки по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів), які визнають статутні цілі та завдання Федерації, своєю практичною діяльністю сприяють здійсненню мети та завдань Федерації, та не є членами інших (альтернативних) організацій з карате, досягли 18 років, подали заявку на вступ до Федерації, сплатили вступні внески, та погодилися сплачувати членські внески, в кількості та порядку, визначеному Правлінням.

1.4. Вступ членів малолітніх та неповнолітніх спортсменів, а також реалізація всіх їх прав та обов’язків члена ВФЯСК, здійснюється через офіційного представника особистого тренера чи інших осіб (батьків,

опікунів, піклувальників), яких відповідно до законодавства України віднесено до категорії законних представників або відносно яких винесене відповідне судове рішення до моменту досягнення такими особами повноліття, 18 (вісімнадцяти) річного віку, або отриманням повної цивільної дієздатності і за рішенням суду. Після досягнення повноліття, особи визначені в цьому пункті реалізують свої права самостійно, на власний розсуд, без подання повторних заяв про вступ.

1.5. Ніхто не може бути примушений до вступу у ВФЯСК. Належність чи неналежність до ВФЯСК не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь-якої особи або для надання їй органами державної влади, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

1.6.Члени ВФЯСК є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.

1.7. Член ВФЯСК може отримати звання «Почесний». Почесними членами можуть бути особи, які зробили особливий внесок у розвиток та діяльність ВФЯСК. Порядок набуття звання Почесного члена, а також його статус визначаються окремим положенням, що затверджується Правлінням ВФЯСК.

1.8. Члени ВФЯСК за корисну діяльність можуть бути заохочені відповідно до положень про нагородну діяльність ВФЯСК.

1.9. Член ВФЯСК перебуває на обліку в відокремленому підрозділі, на

території діяльності якого має місце проживання або здійснює діяльність з карате.

1.10. Новим членам ВФЯСК видається спеціальна форма для тренувань карате (кімоно JSKA).

Стаття 2. Права та обов’язки членів ВФЯСК

2.1. Права та обов’язки члена ВФЯСК, передбачені Статутом ВФЯСК,

виникають з моменту подачі заяв та сплати новообраним членом ВФЯСК Вступного членського внеску.

2.2. Члени ВФЯСК мають право:

2.2.1. обирати та бути обраними до керівних (статутних) органів ВФЯСК;

2.2.2. брати участь у змаганнях і заходах, які проводить ВФЯСК, в

плануванні та обговоренні її діяльності;

2.2.3. виносити на розгляд Правління ВФЯСК та інших статутних органів ВФЯСК пропозиції, клопотання, запити, пов’язані з її діяльністю;

2.2.4. вийти з ВФЯСК за власним бажанням.

2.4. Члени ВФЯСК зобов’язані:

2.4.1. дотримуватися вимог Статуту та регламентних документів ВФЯСК та Міжнародної організації (JSKA);

2.4.2. виконувати рішення Правління ВФЯСК та інших органів ВФЯСК;

2.4.3. активно сприяти розвитку карате на місцях, популяризації цього виду спорту серед населення;

2.4.4. всіляко сприяти досягненню мети та виконанню завдань ВФЯСК;

2.4.5. не допускати дій, які наносять ВФЯСК матеріальну та моральну

шкоду, шкодять репутації ВФЯСК та її членів;

2.4.6. своєчасно сплачувати членські та інші встановлені керівними

органами ВФЯСК внески;

2.4.7. брати активну участь у діяльності керівних органів ВФЯСК та/або

відокремленого підрозділу, до участі у яких член ВФЯСК призначений або обраний;

2.4.8. оперативно та ефективно реагувати на офіційні зауваження/вимоги

органів ВФЯСК;

2.4.9. дбайливо ставитись до майна ВФЯСК, яким член ВФЯСК користується для реалізації своїх прав та законних інтересів;

2.4.10. не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність

ВФЯСК, перелік якої встановлюється законодавством та рішеннями Правління ВФЯСК;

2.4.11. інформувати ВФЯСК про зміну інформації, наданої при вступі

до ВФЯСК , протягом 10 календарних днів з моменту зміни такої інформації;

2.4.12. брати участь у публічних заходах, що проводяться ВФЯСК.

2.5.Член ВФЯСК не має права голосу при вирішенні Правління питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і ВФЯСК.

Стаття 3. Порядок вступу до ВФЯСК

3.1. Порядок вступу до членів ВФЯСК:

3.1.1. Вступ до ВФЯСК здійснюється на основі подання претендентом заяви встановленої форми, яка обов’язково містить зобов’язання кандидата дотримуватися Статуту та регламентних документів ВФЯСК, рішень її керівних органів, визнання їх виключної компетенції і юрисдикції.

3.1.2. Заяву про вступ у члени ВФЯСК можуть подавати особи, які були членами інших (альтернативних) організацій з карате за умови виходу з її членів.

3.1.3. Реєстрація та прийом в члени ВФЯСК здійснюється за територіальним принципом.

3.1.4. За територіальним принципом реєструються всі фізичні особи крім, осіб, які займають виборні посади та яких за рішенням Правління ВФЯСК обрано на посаду Правління.

При поданні заяви на вступ в члени ВФЯСК за територіальним принципом, кожна особа подає заповнену заяву встановленої форми до обласних відокремлених підрозділів ВФЯСК, згідно свого місця реєстрації проживання або здійснення своєї спортивної діяльності.

Письмові заяви, які надійшли від фізичних осіб, представники відокремлених підрозділів надсилають у 5 денний термін до Правління ВФЯСК та вносять дані нового члена в електронну систему реєстру членів на офіційному сайті ВФЯСК.

3.2. Рішення про прийняття кандидата у члени приймається Правлінням ВФЯСК простою більшістю голосів. Після прийняття рішення Правлінням ВФЯСК про прийом заявника до Федерації, протягом 10 робочих днів з дати прийняття заявнику направляються:

3.2.1. свідоцтво члена ВФЯСК встановленого зразка;

3.2.2. повідомлення про термін сплати та розмір щорічного членського внеску, якщо цей внесок не був сплачений заявником до прийняття рішення про його прийом до ВФЯСК;

3.2.3. у випадку втрати Свідоцтва члена ВФЯСК, за письмовою заявою вступника видається дублікат з відміткою «Дублікат».

Стаття 4. Порядок припинення членства ВФЯСК

4.1. Правління має право відмовити у прийнятті кандидата у члени ВФЯСК.

4.2. Членство в ВФЯСК призупиняється у випадках:

4.2.1. порушення Статуту ВФЯСК;

4.2.2. участі члена ВФЯСК в будь-якій ролі (спортсмен, тренер, суддя,

організатор, тощо) у заходах та змаганнях з карате несанкціонованих Міжнародною організацією Японського Сьотокан Карате Асоціацією (далі - JSKA) або ВФЯСК, що проводяться іншими (альтернативними) організаціями карате;

4.2.3. вчинення дій, спрямованих на пропаганду допінгу в спорті або розповсюдження або схиляння до вживання спортсменами заборонених препаратів (допінгу);

4.2.4. завдання фізичної шкоди людині або здійснення погрози суддям чи офіційним особам ВФЯСК вербально чи за допомогою жестів.

4.2.5. виходу із ВФЯСК за власним бажанням шляхом подання письмової заяви до Правління ВФЯСК, відповідно до цього статуту та

законодавства України, крім Голови Правління ВФЯСК, членство якого припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Голови ВФЯСК;

4.2.6. виключення з членів ВФЯСК за рішенням Правління ВФЯСК;

4.2.7. смерті члена ВФЯСК.

4.3. Процедура накладення санкції регламентується Положенням про

Дисциплінарний Комітет ВФЯСК та Дисциплінарними правилами ВФЯСК.

4.4. Підстави для виключення з членів ВФЯСК:

4.4.1. неодноразове невиконання та / або порушення вимог Статуту

ВФЯСК;

4.4.2. неучасть в діяльності ВФЯСК особисто або через представника

протягом принаймні 6 (шести) місяців;

4.4.3. вчинення дій або бездіяльності, що суперечать меті та завданнями ВФЯСК та/або що завдають майнову або немайнову шкоду ВФЯСК, або шкодять репутації ВФЯСК або будь-кого з її членів;

4.4.4. вчинення умисних дій, спрямованих на перешкоджання проведенню

заходів ВФЯСК;

4.4.5. розповсюдження або схиляння до вживання спортсменами заборонених препаратів (допінгу);

4.4.6. невиконання рішень керівних органів ВФЯСК;

4.4.7. несплата членських внесків у встановлені строки.

4.5. Виключення з членів ВФЯСК відбувається за рішенням Правління ВФЯСК;

4.6. Рішення про виключення з членів ВФЯСК може бути скасоване тільки рішенням Правління ВФЯСК.

4.7. Виключений з членів ВФЯСК може бути повторно прийнятий в члени ВФЯСК не раніше, ніж через рік після виключення.

4.8. За порушення статутних вимог положень ВФЯСК та Дисциплінарних правил та невиконання своїх обов’язків, передбачених Статутом або іншими регламентними документами ВФЯСК, нанесення моральних чи матеріальних збитків, до членів ВФЯСК можуть бути застосовані такі дисциплінарні заходи:

4.8.1. зауваження;

4.8.2. попередження;

4.8.3. суворе попередження;

4.8.4. тимчасове відсторонення від участі у змаганнях та інших заходах;

4.8.5. дискваліфікація на визначений строк;

4.8.6. призупинення членства в ВФЯСК або виключення із членів ВФЯСК;

4.8.7. інші санкції відповідно до положень про дисциплінарні органи ВФЯСК.

4.9. Рішення про призупинення членства або про виключення із членів

ВФЯСК вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 (двох третіх) членів Правління ВФЯСК, які беруть участь в засіданні.

Стаття 5. Заключні положення

5.1. Всі питання стосовно Членства ВФЯСК, які не врегульовані даним Положенням, Статутом ВФЯСК, або іншими внутрішніми документами ВФЯСК, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2 У разі існування розбіжностей між нормами цього Положення та Статуту ВФЯСК, перевага надається Статуту ВФЯСК.