ПОЛОЖЕННЯ

про членство у громадській організації "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ" прот. №1/07 від 20 07. 2013 р.

Положення про членство розроблене на виконання Положень  Розділу 5 Статуту Федерації.

Положення про членство у громадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ» визначає порядок набуття та припинення членства в Федерації, права та обов’язки членів та порядок їх обліку в Федерації.

Терміни вживаються у Положенні в такому значенні:

Федерація - громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ».

Відокремлені підрозділи – територіальні, обласні та місцеві підрозділи.

Положення - Положення про членство у громадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ».

Це Положення затверджується Правлінням Федерації і може бути  змінене або скасоване лише ним.

Стаття 1. Членство в Федерації

1.1. Засновники є членами Федерації.

1.2. Членство в Федерації є добровільним та може бути індивідуальним.

1.3. Індивідуальними членами Федерації можуть бути фізичні особи, громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, на яких відповідно до чинного законодавства України покладено обов’язки по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів),  які визнають статутні цілі та завдання Федерації, своєю практичною діяльністю сприяють здійсненню мети та завдань Федерації,  досягли 18 років, подали заявку на вступ до Федерації, сплатили  вступні внески, та погодилися сплачувати членські внески, в кількості та порядку, визначеному Правлінням.

1.4. Для отримання статусу члена Федерації фізична особа має ознайомитися та визнати Статут, подати до керівного органу відокремленого підрозділу Федерації або Правління Федерації заяву встановленого зразку, сплатити на розрахунковий рахунок Федерації вступний внесок та протягом календарного місяця, після прийняття рішення про прийом в члени Федерації - членський внесок за перший рік членства.

1.5. Індивідуальні члени Федерації приймаються до членів, Правлінням Федерації на його найближчому засіданні простою більшістю голосів.

1.6. Добровільне перебування у складі Федерації передбачає право вільного виходу з нього, шляхом подання заяви на ім‘я Правління Федерації.

1.7. Членство в Федерації підтверджується членським квитком, затвердженим Правлінням Федерації.

1.8.       Всі члени Федерації мають рівні права та обов’язки у вирішенні будь-яких питань діяльності Федерації незалежно від їх статусу, майнового стану та інших ознак, крім тих, щодо яких є обмеження, визначені Статутом Федерації.

Стаття 2. Права та обов’язки членів Федерації

2.1. Члени Федерації, якщо інше не передбачено Статутом Федерації, мають право:

2.1.1.   користуватися підтримкою Федерації в захисті своїх прав та інтересів, а також, у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, спілками громадських об’єднань, а також іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкованості та форм власності;

2.1.2. брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Федерацією;

2.1.3. мають право на організаційну та методичну допомогу та підтримку, що надаються Федерацією;

2.1.4. за дорученням Федерації бути його повноважним представником в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських організаціях, спілках громадських об’єднань, міжнародних організаціях, а також в інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від підпорядкування та форм власності;

2.1.5. вільно вийти з членів Федерації у будь-який час;

2.1.6. бути обраними в Правління Федерації на підставі рішення Загальних зборів членів Федерації.

2.1.7.  інші права згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

2.2.     В будь-яких публічних заявах член Федерації має право згадувати про своє членство в Федерації. Він не може згадувати про своє членство в Федерації, якщо компетентним органом прийнято рішення про припинення його членства в Федерації.

2.3.  Члени Федерації зобов’язані:

2.3.1. активно сприяти розвитку японського сьотокан карате в Україні;

2.3.2. виконувати рішення, прийнятими керівними органами Федерації;

2.3.3. своєчасно сплачувати вступні, членські та інші внески, розмір та порядок сплати яких визначається Правлінням;

2.3.4. дотримуватися положень Статуту Федерації та виконувати рішення статутних органів Федерації, що прийняті у відповідності до їх повноважень;

2.3.5. активно брати участь в діяльності та заходах Федерації та сприяти досягненню статутних цілей та виконання статутних завдань Федерації;

2.3.6. сприяти своєю діяльністю досягненню мети, головних цілей i завдань Федерації, не допускати дій, що наносять матеріальні збитки чи шкодять діловій репутації Федерації, вживати заходів для усунення недоліків в роботі i помилок, якщо того вимагають органи Федерації;

2.3.7. особистим прикладом формувати громадську думку про користь систематичних занять фізичною культурою, спортом та здорового способу життя;

2.3.8. утримуватись від діяльності, що може завдавати шкоду Федерації;

2.3.9.  не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією Федерації та/або її членів;

2.3.10. надавати Федерації інформацію, необхідну для забезпечення ефективного захисту  законних прав та інтересів її членів, інформувати у встановленому порядку Федерацію про свою діяльність та її результати;

2.3.11. члени Федерації не мають права виступати в якості представника Федерації або будь-якого її органу без відповідних повноважень або доручень.

Стаття 3. Порядок вступу до Федерації

3.1. Прийом у члени Федерації здійснюється на підставі письмової заяви заявника - фізичної особи на ім’я Голови Правління Федерації.

3.2. Заяви про вступ до Федерації реєструються Правлінням у книзі обліку та реєстрації заяв про вступ до Федерації.

3.3. До заяви фізичної особи додається документ про сплату вступного внеску.

3.4. Правління Федерації приймає рішення про прийом або відмову у прийомі до Федерації у строк не більший ніж 3 (три) місяці з дати подання заяви про вступ до Федерації.

3.5. Членство в Федерації, для виключених із складу Федерації, може бути поновлене Правлінням, що приймав рішення про їх виключення із складу Федерації.

3.6. Рішення Правління Федерації про відмову у прийомі до членів Федерації має бути вмотивованим. Прийняте ним рішення є остаточним.

3.7. Після прийняття рішення Правлінням Федерації про прийом заявника до Федерації, протягом 10 робочих днів з дати прийняття  заявнику направляються:

- Свідоцтво члена Всеукраїнської Федерації японського сьотокан карате, встановленого зразка;

- повідомлення про термін сплати та розмір щорічного членського внеску, якщо цей внесок не був сплачений заявником до прийняття рішення про його прийом до Федерації;

3.8. У випадку втрати Свідоцтва члена Всеукраїнської Федерації японського сьотокан карате, члену Федерації за його письмовою заявою видається дублікат з відміткою «Дублікат».

3.9. За рішенням Правління Федерації громадянам України, іноземним громадянам та особам без громадянства, що внесли значний вклад у розвиток японського сьотокан карате, може бути присвоєне звання "Почесний член Федерації".

3.10. Звання "Почесний член Федерації" може бути присвоєно членам Федерації, які за десять років зробили значний внесок у розвиток Федерації Японського Сьотокан Карате України.

3.11. Почесним членом Федерації видається відповідне свідоцтво Почесного члена Федерації, та привласнює Почесний знак "За заслуги в розвитку Федерації Японського Сьотокан Карате України" спортсменам, тренерам, суддям, іншим фахівцям, громадським діячам, ветеранам спорту, а також іншим особам, які внесли значний вклад. Рішення про присвоєння Почесного членства приймається, якщо за це проголосовали не менше 2/3 від кількості членів Правління Федерації.

3.12. Почесні члени не мають жодних переваг перед іншими членами Федерації. Почесне членство не порушує принципу рівноправності.

Стаття 4. Заключні положення

4.1. Всі питання стосовно Членства Федерації, які не врегульовані  даним Положенням, Статутом Федерації, або іншими  внутрішніми документами Федерації, вирішуються відповідно до вимог

Attachments:
FileОписFile size
Download this file (ЗАЯВА.doc)ЗАЯВА.doc 29 Kb