Year

Lastname

Forename

Country/Nationality

 

1 kyu

 

2021

SIKACHYNA

YEHOR

Ukraine Kyiv

2021

DOROZENKO

SOFIYA

Ukraine Kyiv

2021

DOROZENKO

ILLIA

Ukraine Kyiv

2021

DVYHUN

NAZARII

Ukraine Kyiv

2020

KOVTUNENKO

VARVARA

Ukraine Kyiv

 

2020

MEL’NYK

OLEKSANDR

Ukraine Kyiv

2 kyu

 

2020

SKURIN

TYMUR

Ukraine Kyiv

 

 

3 kyu

 

2021

BULAH

USTYNA

Ukraine Kyiv