Громадської організації

«ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ»

Рішення від 02.05.2019 року

ПОЧЕСНЕ ЧЛЕНСТВО

ПОЛОЖЕННЯ

про звання «Почесний Член» Федерації

Це Положення розроблено відповідно до статті 5, п. 5.6 Статуту Громадської організації ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ (далі Федерація), зареєстровано Оболонським районним управлінням юстиції у м Києві Наказ № 76/01-02-01 від 10 липня 2013 року Свідоцтво № 1404831 згідно з якими Федерація має право відзначати Українських та міжнародних членів, які зробили особистий видатний внесок у розвиток Федерації.

1. Загальні положення

1.1. Звання «Почесний Член», є найвищою відзнакою Федерації, яке присвоюється (видатні спортсмени, тренери, провідні арбітри, фахівці, громадські діячі та ветерани карате), які перебувають у складі Федерації більш-ніж 10 років, які своєю діяльністю зробили вагомий внесок у розвиток Федерації, що сприяло піднесенню його авторитету як на державному, так і на міжнародному рівні, а також Меценати, допомога яких є значним внеском в розвиток матеріальної-технічної бази і підвищення престижу Федерації.

1.2. Право присвоєння звання «Почесний Член» належить виключно Федерації. Звання присвоюється персонально особам, які мають заслуги перед Федерацією, щороку за рішенням Правління Федерації.

1.3. Підставами для присвоєння звання «Почесний Член» є:

- вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Федерації;

- видатні заслуги в галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної культури та спорту карате, виховання та освіти, та забезпечення розвитку економіки та виробництва Федерації, громадської безпеки, зміцнення демократії та захисту прав людини і громадянина та в інших галузях;

- спортивна діяльність, що сприяє розвитку спорту карате у місті, області, просуванню його позитивного іміджу в Україні та за кордоном.

Іноземним громадянам звання може присвоюватися також на підставах, пов’язаних з великою громадсько-політичною значущістю акту присвоєння цього звання конкретній особі.

1.4. Церемонія вручення відзнак «Почесний Член» відбувається один раз в рік, не більше ніж одному кандидату, висунутим головою Федерації в термін до 31 грудня.

1.5. Особам, яким присвоюється звання «Почесний Член», вручається відповідне Посвідчення Почесного члена, Диплом Почесного члена, нагрудний знак «Почесний Член», його мініатюру.

У книзі «Почесний Член», яка довічно зберігається у Федерації, вноситься відповідний запис.

1.7. Диплом, та нагрудний знак «Почесний Член», вручаються головою або за його дорученням, секретарем Федерації або заступниками голови Федерації.

2. Права удостоєних звання «Почесний Член»

2.1. Особам, які удостоєні звання «Почесний Член», з 1 січня наступного року надається Премія, яка затверджена що року Правлінням Федерації.

2.2. «Почесний Член» мають право бути присутніми на засіданнях ради Федерації, засіданнях виконкому та брати участь в їх роботі.

2.3. «Почесний Член» запрошуються до участі у відкритті спортивних заходах, інших урочистостях заходах, які проводяться Федерацією;

3. Порядок висування кандидатур на звання «Почесний Член» та присвоєння цього звання

3.1. Право висування кандидатур претендентів на звання «Почесний Член» належить:

- керівникам територіальних, обласних та міських відокремлених підрозділів, які перебувають у складі Федерації;

- спортивнвм колективам (клуб), громадським організаціям які є індивідуальними членами Федерації.

3.2. Самовисування на звання «Почесний Член» не розглядаються.

3.3. При висуванні кандидатури претендента на звання «Почесний Член» для розгляду до Федерації подаються наступні документи:

- лист-клопотання на кандидата;

- обґрунтування особливого вкладу кандидата у розвиток Федерації та піднесення його міжнародного статусу;

- копії дипломів, грамот та інших відзнак кандидата (за наявності);

Клопотання про присвоєння звання без подання зазначених документів не розглядаються.

3.4. Розгляд кандидатур на звання «Почесний Член» здійснюється Правлінням Федерації з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний Член».

3.5. Попередня робота з узагальнення інформації, визначення відповідності наданих клопотань умовам цього Положення та підготовки їх до розгляду здійснюється Правлінням Федерації.

Правлінням Федерації забезпечує також підготовку проектів рішень Федерації з питань про надання звання «Почесний Член», надання їх разом з висновками для розгляду на засіданні Правлінням Федерації.

4. Обмеження щодо присвоєння звання «Почесний Член» та порядок його позбавлення

4.1. Звання «Почесний Член» може бути присвоєно не більше як двом особам у рік.

4.2. Звання «Почесний Член» не може бути присвоєно громадянам, які скоїли раніше злочини, були засудженими.

4.3. Питання щодо позбавлення звання «Почесний Член» вирішуються на сесії Федерації у разі здійснення особою злочину, вирок щодо якого вступив у законну силу.

5. Порядок розгляду матеріалів щодо присвоєння звання «Почесний Член»

5.1. Клопотання щодо присвоєння звання «Почесний Член» та комплект документів, визначених цим положенням подаються до Федерації протягом січня - липня (включно) поточного року. Клопотання, що надійшли після вказаного терміну, в поточному році не розглядаються і з відповідним письмовим роз’ясненням повертаються суб’єктам подання.

5.2. Матеріали, подані в установленому порядку, розглядаються Технічним Комітетом Федерації (далі – ТКФ) з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний Член», склад якої формується з керівників територіальних, обласних та міських відокремлених підрозділів Федерації ВФЯСК, Почесних членів Федерації, осіб, що мають вагомий авторитет у Федерації.

5.3. Персональний склад ТКФ та її голова затверджуються рішенням Правління Федерації.

5.4. Голова ТКФ скликає, проводить засідання, вносить на розгляд Правління Федерації Протокол підсумкового засідання ТКФ.

6. Підсумкове засідання ТКФ та визначення кандидатур на присвоєння звання «Почесний Член» Федерації

6.1. Підсумкове засідання ТКФ проводиться, як правило, у  серпні поточного року.

6.2. Засідання ТКФ вважається правомочним, якщо на засіданні присутні більше половини членів ради.

6.3. Рішення ТКФ по кандидатурам на присвоєння звання «Почесний Член» приймаються таємним рейтинговим голосуванням.

6.4. ТКФ на підставі розгляду документів, поданих для присвоєння звання «Почесний Член» затверджує бюлетень для таємного рейтингового голосування.

6.5. Під час голосування кожен член ТКФ може проголосувати не більше ніж за двох претендентів, поставивши відповідні позначки у бюлетені напроти прізвищ претендентів.

6.6. Бюлетені, в яких відмічено більше двох претендентів або не відмічено жодного, вважаються недійсними.

6.7. Голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість бюлетенів, що визнані дійсними складає більшість від загального кількісного складу ТКФ.

6.8. За результатами голосування складається рейтинговий список кандидатів.

6.9. У разі набрання однакової кількості голосів більше двох кандидатів, проводиться повторне голосування серед тих кандидатів, які набрали однакову кількість голосів.

6.10. Протокол засідання ТКФ разом з іншими документами розглядається на засіданні Правління Федерації та виноситься на розгляд сесії.

6.11. Рішення про присвоєння звання «Почесний Член» приймає Правління Федерації.

6.12. На розгляд сесії виносяться прізвища двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.

6.13. Рішення про присвоєння звання «Почесний Член» приймається щодо кожної кандидатури окремо.

6.14. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу Правління Федерації.

7. Заключні положення

7.1. Облік і реєстрацію фізичним осіб, яким присвоєно звання «Почесний Член» веде ТКФ.

7.2. У випадку втрати (псування) пам’ятного знаку чи сертифікату, дублікат не видається.