ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

рішенням Правління Громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ» від 20.07.2013р.

1. Загальні положення

1.1. Індивідуальні члени Громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ» (далі-Федерація) сплачують членські внески.

1.2. Членські внески є одним із джерел формування майна Федерації. Членські внески є благодійною допомогою та надаються Федерації виключно для реалізації її статутної мети та завдань, реалізації проектів та програм, розвитку матеріально-технічної бази та утримання Статутних органів Федерації.

1.3. Види членських внесків: вступні внески, щорічні членські внески, цільові внески.

1.4. Вступний внесок – грошове перерахування, що сплачується членом Федерації одноразово при прийнятті в члени Федерації в порядку та розмірах, визначених відповідно до цього Положення.

1.5. Щорічний членський внесок – грошове перерахування, що сплачується членом Федерації щорічно з наступного від року вступу в порядку та розмірах, визначених відповідно до цього Положення.

1.6. Цільовий внесок – грошове перерахування, що сплачується членами Федерації добровільно, у випадку необхідності за цільовим призначенням для фінансування конкретних програм в порядку та розмірі, визначених відповідно до цього Положення.

1.7. Щорічні членські внески є обов’язковою умовою членства в Федерації.

2. Розмір вступних, щорічних та цільових членських внесків

2.1. Розмір вступних та щорічних внесків затверджується рішенням Правління Федерації щорічно на кожний поточний рік та оформляється відповідним додатком до цього Положення.

2.2. Розмір вступних та щорічних членських внесків може відрізнятися для окремих категорій членів Федерації.

2.2. Члени Федерації можуть здійснювати додаткові платежі на її користь у вигляді добровільних цільових внесків.

2.3. Розмір цільового внеску для фінансування цільових програм визначається та затверджується Рішеням Правління Федерації на підставі пропозиції Голови Правління в залежності від визначених (підтверджених кошторисом витрат) обсягів фінансування конкретних програм і ступені зацікавленості конкретних членів Федерації щодо реалізації цих програм.

2.4. Цільовий внесок у грошовій формі перераховується безпосередньо на розрахунковий рахунок Федерації.

3. Порядок сплати внесків

3.1. Члени Федерації сплачують членські внески шляхом перерахування коштів у національній валюті України на розрахунковий рахунок за такими платіжними реквізитами:

Отримувач : Громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ» Код ЄДРПОУ 38827421 р/р 26007052615784 в банку «АТКБ Приват Банк» МФО 320649Призначення платежу – членський внесок за 20__ рік , від  П.І.Б, без ПДВ.

3.2. При вступі до Федерації сплачується вступний членський внесок. Наступні щорічні членські внески сплачуються до 01 березня поточного року.

3.3. Для підтвердження сплати членського внеску члени Федерації надсилають копію платіжного доручення на перерахування внеску з відміткою установи банку або копії квитанції.

3.4. Членський внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Федерації.

3.5. Облік сплати членських внесків здійснюють уповноважені на це особи Федерації (далі по тексту – відповідальний за облік внесків).

Відповідальний за облік внесків робить відмітку про сплату членського внеску в Журналі обліку сплати членських внесків.

Відповідальний за облік внесків перевіряє факт надходження коштів на розрахунковий рахунок Федерації і у разі виявлення будь-яких невідповідностей невідкладно виясняє причини та вживає термінові заходи для їх усунення.

Форма Журналу обліку сплати членських внесків розробляється та затверджується Правлінням Федерації, як додаток 2, форма 1 до даного Положення.

3.6. Член Федерації, який не сплачує членські внескі більше ніж 6 місяців чи не виконує протягом цього терміну взятих перед Федерацією зобов’язань, які прирівнюються до внесків, виключається з членів Федерації.

3.7. Члени Федерації можуть здійснювати додаткові платежі на її користь у вигляді добровільних внесків.

3.8. У разі добровільного виходу чи виключення з членів Федерації членські внески не підлягають поверненню та залишаються у розпорядженні Федерації.

3.9. Журнали обліку сплати членських внесків зберігаються Правлінням Федерації.

4. Порядок затвердження, оприлюднення, внесення змін та доповнень до цього Положення

4.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Правлінням Федерації в порядку, передбаченому Статутом Федерації.

4.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за Рішенням Правління Федерації, шляхом викладення даного Положення в новій редакції та оформлення додатків до даного Положення, які є його невід’ємною частиною.

4.3. Усі питання, не врегульовані Статутом Федерації, цим Положенням і внутрішніми документами Федерації, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

ДОДАТОК 1

до Положення про членські внески

Встановити на 2019 рік наступний розмір вступних, щорічних та цільових членських внесків для членів Громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ»:

КАТЕГОРІЯ ЧЛЕНСТВА

Вступний внесок

Щорічний внесок

Цільовий внесок

Сума грн.

дата

Сума грн.

дата

Сума грн.

дата

Індивідуальні члени Федерації

1500

протягом 15 днів

1000

до 01.03

500

до 01.07