Положення

про регіональний відокремнений підрозділ Федерації

1.Загальні положення

1.1. Згідно Статуту Громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬТОКАН КАРАТЕ» (далі-Федерація) та Протоколу Загальних зборів № 25 від «10»липня 2013 року в складі Федерації вирішено створитиВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ» ( далі за текстом – Відокремлений підрозділ ФЕДЕРАЦІЇ.

1.2. Відокремлений підрозділ користується основними фондами та оборотними коштами Федерації.

1.3. Відокремлений підрозділ здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, Статуту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ» та цього Положення.

1.4. Найменування Відокремленого підрозділу Федерації: ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЇ ЯПОНСЬКОГО СЬТОКАН КАРАТЕ» В ОБЛАСТІ.

1.5. Місцезнаходження Відокремленого підрозділу Федерації:

1.6. У відносинах з державними органами і суб’єктами господарської діяльності Відокремлений підрозділ виступає як представник Федерації і діє у межах повноважень наданих діючим законодавством України та цим Положенням.

1.7. Відокремленій підрозділ Федерації не є юридичною особою та реєструє свою діяльність шляхом повідомлення про утворення.

1.8. Відокремлений підрозділ підпорядкований у своїй діяльності Федерації. Звіт про діяльність надається Відокремленим підрозділом кожного кварталу не пізніше як 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

1.9. Після державної реєстрації шляхом повідомлення про утворення Відокремленого підрозділу Федерація може передавати в користування Відокремленому підрозділу майно в кількості та у розмірах, визначених Правлінням Федерації;

1.10. Контроль за діяльністю Відокремленого підрозділу здійснює Федерація (Правління, Контрольно - ревізійна комісія).

2. Мета та предмет діяльності

2.1. Метою створення Відокремленого підрозділу є: представництво інтересів Федерації в області стосовно сприяння розвитку японського сьотокан карате, задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів.

2.2. Предметом діяльності Федерації є:

-проведення політики Федерації на території області;

-представництво інтересів членів Федерації, що мешкають в області в органах державної та виконавчої влади всіх рівнів управління;

- участь в проведенні змагань, турнірів, злетів, семінарів, конференцій, круглих столів, тощо;

- проведення пропагандистської роботи серед населення на території області, щодо мети створення та задач Федерації з метою залучення до Федерації нових членів;

сприяти розвитку олімпійського руху в області;

сприяти в організації та проведенні спортивних заходів та змагань;

сприяння підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному і гармонійному розвитку особистості, зміцненню здоров'я громадян області, формування здорового способу життя;

сприяти розробці та втіленню в життя програм розвитку японського сьотокан карате в області;

пропаганда та популяризація японського сьотокан карате в області серед широких верств населення в тому числі через засоби масової інформації;

участь членів Федерації в місцевих, всеукраїнських та міжнародних заходах та змаганнях з японського сьотокан карате та з інших видів карате;

сприяти організації та проведенні різноманітних міських змагань та заходів із японського сьотокан карате та з інших видів карате, в тому числі за участю іноземних учасників в області;

сприяти організації та проведенні для членів Федерації навчально-тренувальних зборів з японського сьотокан карате та з інших видів карате;

сприяти організації та проведенні заходів щодо підвищення рівня технічної майстерності членів Федерації на території області;

представництво та захист прав та інтересів членів Федерації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських, міжнародних організаціях, спілках об’єднань громадян, а також в інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від підпорядкованості та форм власності.

3. Права, та обмеження в діяльності Відокремленого підрозділу

3.1. Для здійснення мети та виконання предмету діяльності згідно з цим Положенням Відокремлений підрозділ має право:

а) вступати у господарські та цивільно-правові відносини з підприємствами, організаціями, установами незалежно від форм власності, а також з окремими громадянами згідно з довіреністю виданою керівнику Відокремленого підрозділу від імені Федерації за видами діяльності та за видами операцій;

б) здійснювати видавничу та рекламну діяльність;

в) користуватися майном Федерації, що передане Відокремленому підрозділу в користування для власних потреб;

3.2. Відокремлений підрозділ не має права:

· Самостійно змінювати мету та предмет діяльності Відокремленого підрозділу;

· Відчужувати самостійно основні засоби, будівлі, транспортні засоби, що передані відокремленому підрозділу в користування для власних потреб;

· Видавати майнові гарантії, забезпечені майном Федерації для третіх осіб.

4. Зобов’язання Відокремленого підрозділу

4.1. Відокремлений підрозділ зобов’язаний дотримуватись мети його створення та предмету діяльності, що зазначені в цьому Положенні.

4.2. Сумлінно виконувати всі рішення Керівних органів Федерації.

4.3. Від імені Федерації провадити політику Федерації на території області.

4.4. Від імені Федерації представляти інтереси членів Федерації, що мешкають в області в органах державної та виконавчої влади всіх рівнів управління.

4.5. Надавати консультаційну допомогу громадянам що звернулися за допомогою в Федерацію, та які мешкають в області.

4.6. Брати участь в проведенні злетів, змагань, турнірів тощо.

4.7. Вести пропагандистську роботу серед населення на території області, щодо мети створення та задач Федерації з метою залучення до Федерації нових членів.

4.8. З метою покращення фізичного стану молоді та інших верств населення та пропаганди здорового способу життя у суспільстві, проводити в області соціологічні опитування, брати участь в громадських обговорюваннях, тощо.

5. Управління Відокремленим підрозділом

5.1. Управління поточною діяльністю Відокремленого підрозділу здійснюється керівником Відокремленого підрозділу.

5.2. Керівник Відокремленого підрозділу здійснює свою діяльність у відносинах з третіми особами від імені Федерації згідно довіреностей, виданих Головою Федерації.

5.3. Кандидатура керівника Відокремленого підрозділу та його заступника затверджується Загальними Зборами членів Федерації.

5.4. Інші працівники Відокремленого підрозділу згідно штатного розпису Федерації призначаються та звільняються від обов’язків Головою Федерації за поданням керівника Відокремленого підрозділу.

5.5. Керівник Відокремленого підрозділу від імені Федерації, самостійно в межах своєї компетенції, або за рішенням Федерації видає накази, підписує документи, тощо.

5.6. Керівник Відокремленого підрозділу у своїй діяльності підзвітний Загальним зборам членів Федерації, Правлінню та Контрольно-ревізійній комісії.

5.7. Форми, системи та розміри оплати праці, а також режим роботи й відпочинку працівників Відокремленого підрозділу визначаються Правлінням Федерації та Головою Федерації відповідно до їх повноважень, за поданням керівника Відокремленого підрозділу.

5.8. Кошторис витрат на утримання Відокремленого підрозділу затверджується Правлінням Федерації.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Правлінням Федерації.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть виноситися на розгляд Правління членами Федерації, керівними та іншими органами Федерації та набувають чинності після їх затвердження Правлінням Федерації.

6.3. Вимоги цього Положення є обов’язковими для виконання всіма працівниками Відокремленого підрозділу Федерації в області.

6.4. Усі питання, не врегульовані Статутом Федерації, цим Положенням і внутрішніми документами Федерації, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

7.Припинення діяльності Відокремленого підрозділу

7.1. Припинення діяльності Відокремленого підрозділу здійснюється на основі прийнятого Загальними зборами членів Федерації рішення про розпуск або реорганізацію, або згідно з чинним законодавством України.

7.2. При реорганізації Відокремленого підрозділу, його права та обов’язки переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Порядок розпуску Відокремленого підрозділу визначається Правлінням Федерації згідно Статуту Федерації та чиним законодавством України.

Attachments:
FileОписFile size
Download this file (заява.doc)заява.doc 24 Kb
Download this file (протокол зборів.doc)протокол зборів.doc 28 Kb