Протокол №1 Правління 09 грудня 2019 року

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЛЕГІЮ СУДДІВ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1. Всеукраїнська Колегія суддів з японського сьотокан карате (далі ВКС) є підрозділом громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ», далі- ВФЯСК.

1.2. Керівництво ВКС здійснює Голова, який призначається Правлінням ВФЯСК. Безпосереднє управління діяльністю ВКС здійснює Суддівська комісія ВФЯСК, члени якої затверджуються Правлінням ВФЯСК за пропозицією Голови ВКС з кваліфікованих суддів, до складу яких входять керівники колегій суддів із всіх відокремлених підрозділів ВФЯСК.

 

2. ЗАВДАННЯ.

 

2.1. Суддівство змагань з японського сьотокан карате здійснюється відповідно до чинних Правил японського сьотокан карате.

 

2.2. Координація діяльності та аналіз роботи суддівського корпусу нижчестоящих суддівських колегій, узагальнення та поширення їх передового досвіду роботи, надання практичної допомоги їх діяльності.

 

2.3. Вивчення практики суддівства змагань з японського сьотокан карате.

 

2.4. Методична робота з підготовки спортивних суддів з японського сьотокан карате (проведення заходів щодо атестації, курсів підвищення кваліфікацій, семінарів і прийняття заліків).

 

2.5. Призначення Головної суддівської колегії офіційних фізкультурних заходів і спортивних заходів з японського сьотокан карате.

 

2.6. Контроль організації і проведення офіційних фізкультурних заходів і спортивних заходів з японського сьотокан карате, контроль за роботою суддівського корпусу.

 

2.7. Аналіз звітів головних суддів, головних секретарів за підсумками проваджень змагань з метою поліпшення якості проведення офіційних фізкультурних заходів і спортивних заходів з японського сьотокан карате.

 

2.8. Розгляд протестів і заяв (скарг) представників команд, фізкультурно-спортивних організацій за порушення суддями з японського сьотокан карате правил японського сьотокан карате при проведенні змагань;

 

2.9. Визначення санкцій і заохочень спортивним суддям з японського сьотокан карате.

 

2.10. Аналіз діючих Правил японського сьотокан карате з метою внесення пропозицій щодо їх зміни для поліпшення якості суддівства і видовищності японського сьотокан карате.

 

3. СТРУКТУРА.

 

 

3.1. Керівник ВКС призначається Правлінням за поданням Голови Правління ВФЯСК (терміном на 4 роки).

Компетенція Голови ВКС:

- здійснювати керівництво діяльністю ВКС і нести персональну відповідальність перед Правлінням ВФЯСК за виконання поставлених завдань;

- розподіляти суддівський корпус для суддівства офіційних фізкультурних заходів і спортивних заходів з японському сьотокан карате;

- проводити атестацію і розподіл суддівського корпусу за підсумками всеукраїнських семінарів;

- аналіз роботи суддівського корпусу згідно офіційних фізкультурних заходів і спортивних заходів з японського сьотокан карате з метою розподілу суддівського корпусу за категоріями А і Б;

- вносити пропозиції про включення суддів ВКС в Міжнародну Колегію суддів з японського сьотокан карате.

 

3.2. Заступник Голови ВКС призначається Правлінням за поданням керівника ВКС (терміном на 4 роки).

Компетенція Заступника Голови ВКС:

- у разі відсутності керівника ВКС виконувати його обов'язки:

- координувати роботу Обласних суддівських колегій;

- організовувати і проводити всеукраїнські семінари по японському сьотокан карате.

 

3.3. Керівники Обласних суддівських колегій призначаються Головою ВКС за пропозицією керівників Обласних суддівських колегій.

Компетенція керівника (Голови) Обласних суддівської колегії:

- організація і проведення обласних семінарів по японському сьотокан карате;

- атестація суддівського корпусу за підсумками обласних семінарів;

- розподіл обласного суддівського корпусу для забезпечення проведення обласних заходів по японському сьотокан карате;

- ведення обласного суддівського корпусу для розподілу на суддівство офіційних фізкультурних заходів і спортивних заходів по японському сьотокан карате;

 

3.4. Керівники (Голова) Обласних суддівських колегій призначаються керівниками відокремлених підрозділів ВФЯСК.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ.

4.1. Порядок, терміни та умови визначення складу суддів, що включаються в суддівські колегії (головні суддівські колегії) офіційних змагань з японського сьотокан карате всіх рівнів, представництво суддів від областей на всеукраїнських змаганнях з японського сьотокан карате, порядок і умови винесення заохочень і застосування заходів дисциплінарного впливу (санкцій) до спортивних суддів з японського сьотокан карате встановлені в кваліфікаційних вимогах до спортивних суддів з японського сьотокан карате.

4.2. Рішення ВКС з питань, що належать до компетенції ВКС і потребують колегіального розгляду, приймаються більшістю голосів при наявності на засіданні не менше половини її членів. Рішення ВКС можуть бути прийняті без проведення засідання шляхом проведення заочного голосування (шляхом опитування). Таке голосування може бути проведено шляхом обміну документами по електронній пошті або телефонного зв'язку. Головуючим засідання є Голова ВКС або, в разі його відсутності, - заступник Голови ВКС. Секретар засідання призначається Головою ВКС з числа членів ВКС.

4.3. Колегіальні рішення ВКС оформляються протоколом. Протокол підписується головою і секретарем засідання ВКС.

4.4. Оформлений протокол представляється в Правління ВФЯСК не пізніше 5-ти днів після засідання (проведення заочного голосування).

4.5. На засідання ВКС можуть запрошуватися зацікавлені особи, участь якиї у засіданнях необхідно для прийняття об'єктивних рішень з питань порядку денного, або від них можуть запитуватися пояснення і необхідні матеріали. Відсутність на засіданні ВКС запрошених осіб або їх повноважних представників не є підставою для перенесення засідання або відмови в розгляді питання.

4.6. Рішення, прийняті ВКС можуть бути оскаржені в Комісію по суддівському арбітражу ВФЯСК.